Hvordan kan du vite at det du tror er sant?

Har du innsikten du trenger?

Posisjon jobber med innsikt og fakta som ledelsesinformasjon og fundament for strategi og kommunikasjon. Ofte handler innsikt om å søke etter det som ikke er åpenbart. Metodene vi bruker for å innhente innsikt varierer ut ifra utfordringen. Vi kan for eksempel benytte oss av markedsanalyse som dybdeintervju og medarbeiderundersøkelse for å søke god kvalitativ innsikt fra enkeltpersoner. Fokusgrupper og kundeundersøkelser egner seg godt for å samle innsikt fra segmenterte målgrupper. Til kvantitative undersøkelser med feedback fra større grupper, benytter vi Netigate som arbeidsverktøy internt, eller samarbeider med aktører som Norfakta, TNS Gallup eller Kantar. Din kundetilfredshet er vår kundetilfredshet!

Innsikt som strategigrunnlag

Undersøkelser og innsikt er verktøy for å identifisere styrker og forbedringspunkter internt og eksternt. Ofte avdekker undersøkelser symptomer, og ikke årsaker. Den virkelige jobben starter etter innledende undersøkelser er gjennomført. Undersøkelser og innsikt gir oss nyttig informasjon om forhold som påvirker bedriften, og om hvorvidt tiltak og endringer i organisasjonen bidrar til forbedring.

Undersøkelser og innsikt er fundert i ønsket om
utvikling og forbedring.

Innsikt kan hentes internt i organisasjonen, eller ute hos kunde, leverandører eller andre interessenter. Ved bruk av ulike metoder skaffer vi innsikt som videre benyttes i strategiarbeid, og til utvikling og vekst.

Vi har 20 års erfaring med markedsanalyse som eksempelvis medarbeiderundersøkelse, kundeundersøkelse og kundetilfedshet.

Våre analyser

Markedsanalyser

Gjennom markedsanalyse søker vi å avdekke informasjon om marked, produkt, tjenester og konkurrenter.

 • Hva er ønsket posisjon i markedet? Hvordan kan vi differensiere oss?
 • Hvilke preferanser har målgruppen vår?
 • Stemmer markedets oppfatning overens med egne ambisjoner?
 • Hvordan kan vi best styrke vår posisjon i markedet?
 • Hvordan kan vi øke vår attraktivitet i markedet?
 • Hvordan skal vi utøve posisjonen internt? Eksternt?
 • Hvilke strategiske grep må vi gjøre for å flytte oss i riktig retning?

KTI – kundetilfredshet

Ved gjennomføring av kundeundersøkelser er målet å avdekke kundens virkelige mening og hva som er drivere for å påvirke tilfredshetsgraden. Når vi har innsikt om kundens preferanser og kundetilfredshet kan vi også identifisere styrker og svakheter i forhold til hva vi selv tilbyr av produkter eller tjenester.

MTI – medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelse handler om innsikt om medarbeidernes hverdag. Denne innsikten gir oss et innblikk i blant annet:

 • Psykososialt miljø
 • Fysisk miljø
 • Opplæring, rutiner og arbeidsoppgaver
 • Forhold til ledelse og kollegiet
 • Kommunikasjon

Tilfredse medarbeidere er mer motiverte,
som igjen fører til økt produktivitet.

Videre benytter vi denne innsikten som underlag for å utvikle og jobbe for et arbeidssted med:

 • Mindre gjennomtrekk av personale – lojalitet
 • Redusert fravær på arbeidsplassen
 • Reduserte rekrutterings-, ansettelses-, introduksjons- og opplæringskostnader
 • Bedre omdømme av virksomheten

Spørreundersøkelser

En kvantitativ spørreundersøkelse gir entydige svar i form av strukturert data, statistikk og trender. Spørreundersøkelser kan også  suppleres med kvalitative spørsmål. Rapporten inneholder sentrale funn, anbefalinger og tiltaksliste.

 • Bekrefte / avkrefte hypoteser
 • Utfordre etablerte sannheter
 • Avdekke styrker og forbedringsområder
 • Hva er viktig for respondenten og hvor dyktig er vi på å levere på det samme
 • Konkurrentanalyse
 • Omdømmemålinger

Fokusgrupper

Ved gjennomføring av fokusgrupper samler vi en gruppe mennesker (6 – 10 stk) hvor det diskuteres rundt et avgrenset tema. Gruppen ledes av en moderator (Posisjon). I motsetning til en spørreundersøkelse kan man i en fokusgruppe tillate seg å dykke ekstra inn i interessante refleksjoner som dukker opp.

Med fokusgrupper kan vi få mer kunnskap om årsaker,
og ikke bare symptomer.

En fokusgruppe ender opp i en grundig rapport tilbake til kunde. Rapporten skal gi en rik kvalitativ beskrivelse og inneholder både respondentenes svar, analyse av disse og moderators tolkning og anbefalinger. Det vil være tydelig hva som er fakta og hva som er tolkning.

Dybdeintervju

Dybdeintervju foregår i en trygg og avtalt setting. Intervjuene gjennomføres ansikt til ansikt, på Teams eller på telefon. Posisjon utarbeider spørreguide i samarbeid med kunden og i tråd med innsiktsbehovet. Et dybdeintervju starter gjerne med en klassisk SWOT (styrker, svakheter, muligheter, trusler) som utgangspunkt. Gjennom samtalen får vi en dypere forståelse for motiver og holdninger. Rapportering av interne dybdeintervju kan for eksempel gi god innsikt om kulturen som preger organisasjonen internt.

Et dybdeintervju gjennomført av en tredjepart gir ofte bedre og mer ærlig tilbakemelding enn om organisasjonen selv gjennomfører samtaler.

I over 20 år har vi dyrket ASK-modellen: Analyse, Strategi og Kommunikasjon, fordi vi er overbevist om at det er kombinasjonen av disse tre elementene som er de viktigste bærebjelkene for ønsket og varig effekt. Les mer om Posisjon her

Har du lyst til å vite mer om hvordan vi kan gi deg og din bedrift nyttig ledelsesinformasjon? Ta kontakt med Hanne eller en av de andre rådgiverne i Posisjon for å høre mer om hvordan vi sammen kan jobbe med innsikt.

hw@posisjon.no / 950 38 500